Covid txertaketaren aukera atzerritarrentzat eta atzerrian bizi diren frantsesentzat txertaketa zentroetan

Txertaketaren oinarrian osasun publikoko irizpideak ditugu. Frantzian bizi ala ez da, beraz, irizpide bat, herritar guztiak eta artamendu egiturak babesten baititu, bai eta besteak jendeen arteko lehenesteak egiteko osasun irizpideak dira (adina, eritasun elkartuak, lanbidea, etab.). Horregatik gomendatzen zaie atzerrian bizi diren frantziarrei bizi diren herrialdean har dezaten txertoa. Baimen berezia eman dakieke, halere, Frantzian txertatuak izateko, osasun gastu gehiagorik gabe.

Fitxa honen xedea Vaccin Covid sisteman txertatuak izateko aukera duten pertsonek izena emateko bideak eta egintzaren arabera ordainduak izatea hautatu duten osasun profesional liberalek beren egintzak frogagirien arabera fakturatzeko bideak zehaztea da. Suposatzen du aipatu diren pertsonek, nolanahi ere den, betetzen dituztela eman diren leheneste irizpideak. Frogagirien arabera, profesionalek egokitu beharko dituzte erregistratze eta fakturatze bideak, hala behar balitz, gizarte asurantzaren araubideak bere gain har ditzan, asurantza duenaren txertatze gastuak Frantziaren gizarte asurantza ez bada. Nolanahi ere den, txertoa hartzen duenak ez du gasturik aitzinetik ordaindu behar.

Txertatze gastuen trazabilitaterako eta, horren beharra balitz, gastu horiek gizarte asurantzako beste araubideei birfakturatzeko, txertaketa zentroak egiaztatu behar du, txertatu aitzinetik, ea txertatzera datorrenak badituen honako frogagiri hauek:

Errepertorioan erregistratzeko zenbakia (NIR) duten pertsonak

Pertsona horiek honako hauetako bat ukan dezakete:

 • Osasun txartela. Halakoetan, honako hauek izan litezke:
  • Frantzian bizi diren atzerritarrak edo frantsesak, eritasunerako babes unibertsalerako eskubideak dituztenak (PUMA);
  • Frantzian bizi diren atzerritarrak edo frantsesak, baino gizarte asurantzako beste araubide batekoak direnak (Europar Batasunekoak edo gizarte asurantzarako bi aldetako hitzarmena dutenak), migratzaile NIR edo errepertorioan erregisratzeko zenbakia dutenak;
  • Europar batasunetik at bizi diren baina Atzerriko Frantsesen Kutxako (CFE) kide direnak edo beren osasun txartela atxiki dutenak.
 • Behin-behineko eskubide agiria, behin-behineko NIR batekin edo migratzaile NIR bat dutenak. Izan litezke:
  • Lurraldera etorri berriak diren pertsonak, frantsesak nola atzerritarrak, erregistratzea bidean dutelarik;
  • Geriza eskatzaileak;
  • Europar Batasuneko kide den beste estatu baten edo gizarte asurantzarako bi aldeko hitzarmena duen estatu bateko gizarte asurantza araubidean diren pertsonak;

Halakoetan, nortasun agiri bat eskatuko zaio txertatua izan nahi duenari, eskubide agiriaren jabea dela egiaztatzeko.

Halakoetan, osasun txartelak dakarren NIR zenbakia (migratzaile NIR zenbakia izan liteke, pertsona beste gizarte asurantza araubide batekoa bada) edo eskubide agiriak dakarrena (behin-behineko NIR zenbakia edo migratzaile NIR zenbakia) txertaketa SI Vaccin delakoan erregistratzeko erabiltzen da.

Osasun profesionalari egintzaren arabera ordaintzen bazaio, txertoa eman zaion pertsonaren osasun txartela (edo NIR zenbakia) baliatu behar da fakturazioa egiteko, asurantzadunaren gizarte asurantza araubideari gastuak birfakturatuko bazaizkio edo baitezpadako eritasun asurantzak bere gain har ditzan gastu horiek Frantziaren gizarte asurantzan bada txertatu den pertsona.

EStatuaren medikuntza laguntza (AME) txartela duten pertsonak

Frantzian hiru hilabete baino luzeago daramaten eta legez kanpo diren atzerritarrak dira horiek. AME txartel bat dute behin-behineko zenbakidun eritasun identifikatzailearekin.

Zenbaki hori txertoa ematen zaion pertsona SI Vaccin delakoan erregistratzeko erabili behar da.

Osasun profesionalari egintzaren arabera ordaintzen bazaio, zenbaki hori fakturatzeko erabili behar da.

orain arte aipatu diren egoeretako batean ez diren atzerriko frantsesak edo frantzian bizi diren pertsonak

Txertoa jasotzeko, pertsona horiek hauetako bat aurkeztu behar dute:

 • Lanbide txartela edo nazioarteko erakunde baten agiri bat, dispentsa akordioa duten nazioarteko erakundeen kasuan, osasun txartela ez dutelarik.Nazioarteko erakunde batean lanean direnak, bai eta haien eskubidedunak eta erretretadunak ez dira normalki Frantziaren gizarte segurantzaren babespean, nazioarteko akordioak aplikatuz. Halarik ere, Frantzian bizi direnez, txertoa jaso dezakete. Halako nazioarteko erakunde batean lan egiten dutela erakusten duen frogagiria (lanbide txartel modukoa) erakutsi beharko dute, edo enplegatzailearen agiri bat, non azaltzen baita erretretadun direla edo nazioarteko erakunde batetan lanean den norbaiten eskubidedun direla;
 • Pasaporte diplomatiko bat edo egonaldi agiri berezi bat, gorputz diplomatikoko kide direla azalduz; 
 • Atzerriko Frantsesen Kutxaren (CFE) agiria:Osasun txartela ez duten eta atzerriko frantsesen kutxan diren frantsesek beren agiria aurkeztuz eska dezakete txertoa;
 • Frantziar nortasun agiri edo pasaportea.Frantzian bizi ez diren atzerriko frantsesek bizi diren herrialdean beharko lukete hartu txertoa. Halarik ere, Frantziako lurraldean izanez gero, txertoa har lezakete, lehentasun irizpideak betez gero eta nortasun agiriren bat aurkezten badute (frantziar nortasun txartela edo frantziar pasaportea). Gisa berean, frantzian bizi baina eritasun eskubideak ez dituzten frantsesek txertoa har dezakete ere.

Frantzian bizi eta eritasun asurantzarako eskubidea ez duten atzerritarrek ere txertoa har dezakete goian aipatu pertsonen baldintza berdinetan.

SI vaccin delakoan kontatuak izanen dira larrialdiko identifikatzaile baten bidez. Osasun profesionalaren ordainketa egintzaren arabera eginez gero, fakturazioa itxurazko NIR baten gainean eginen da. Itxurazko beste zenbaki bat erabilko da CFE delakoaren kideentzat, kutxari birfakturatu ahal izateko.

Halatan, txertoa hartzeko eskubidetik eta eritasun asurantzak bere kargu hartzetik at dira Frantzian bizi ez eta lurraldean aldi baterako egonaldian diren atzerritarrak.

Halatan, bada, eritasun asurantzarako europar txartelak (CEAM) ezin dira erabili EBren beste herrialdeetako biztanleek txertoa har dezaten.

Acceso a la vacunación covid en los centros de vacunación para las personas extranjeras y las francesas residentes en el extranjero

La vacunación reposa sobre criterios de salud pública. Por lo tanto, se fundamenta sobre la residencia o no en Francia, en la medida en que protege al conjunto de la población y las estructuras de cuidados, y sobre criterios sanitarios de priorización de los diferentes públicos (edad, comorbilidades, profesión, etc.). Por todo ello, se recomienda a las personas francesas residentes en el extranjero que se vacunen en su país de residencia. Excepcionalmente, se puede permitir el acceso a la vacunación en Francia sin que se cargue como gasto de salud.

La presente ficha tiene por objeto precisar las modalidades de registro en Vaccin Covid de las personas que pueden acceder a la vacunación así como las modalidades de facturación de los actos realizados por profesionales del régimen sanitario liberal que han optado por la remuneración al acto, en función de los justificativos de que disponen. Se presupone que, en todo caso, las personas mencionadas responden a los criterios de prioridad establecidos. En función de los justificativos presentados, los profesionales deberán, en efecto, adaptar las modalidades de registro y de facturación con el fin de permitir, si se da el caso, que el régimen de seguridad social de la persona asegurada tome a su cargo los gastos relativos a su vacunación si no se trata de la seguridad social francesa. En todo caso, la persona vacunada no debe efectuar ningún adelanto de pago.

Para asegurar la trazabilidad y la eventual refacturación de los gastos de vacunación a otros regímenes de seguridad social, los centros de vacunación deben, por lo tanto, verificar si las personas disponen de los siguientes justificativos antes de acceder a la vacunación:

LaS PERSONaS que DISPOnen De UN número de inscripción en el repertorio (NIR)

Estas personas pueden disponer de algunos de estos documentos:

 • Una tarjeta sanitaria. En ese caso se tratará de:
  • Franceses o extranjeros residentes en Francia que disponen de derechos a la protección médica universal (PUMA) ;
  • Franceses o extranjeros residentes en Francia adscritos a otro régimen de seguridad social (UE o estado que disponga de un convenio bilateral de seguridad social), que disponen de un NIR inmigrantes;
  • Franceses residentes fuera de la UE pero afiliados a la Caja de los Franceses del Extranjero (CFE) o que haya conservado la tarjeta sanitaria.
 • Certificado de derechos provisionales, con un NIR provisional o un NIR inmigrantes. Puede tratarse de:
  • Personas recién llegadas a Francia, francesas o extranjeras, cuya matriculación está en trámite;
  • Solicitantes de asilo;
  • Personas con régimen de seguridad social de otro estado miembro de la UE o de un estado con convenio bilateral de seguridad social;

En tal caso, se solicitará un documento de identidad para verificar que se trata de la persona destinataria del certificado de derechos.

En tal caso, el NIR que figura en la tarjeta sanitaria (puede tratarse de un NIR inmigrantes si la persona pertenece a otro régimen de seguridad social) o el certificado de derechos (NIR provisional o NIR inmigrantes) es utilizada para el registro de la vacunación en el SI Vaccin.

Si el profesional sanitario recibe su remuneración por cada acto, la tarjeta sanitaria (o el NIR) de la persona vacunada debe ser utilizada para la facturación con el fin de poder, si se diera el caso, refacturar los gastos al régimen de seguridad social del que dependa la persona asegurada o para que  el seguro médico obligatorio tome a su cargo los gastos en el caso de que el paciente dependa de la seguridad social francesa.

LaS PERSONaS que DISPOngan De UNa tarjeta de ayuda médica estatal (AME)

Se trata de extranjeros en situación irregular que residen en Francia desde hace más de tres meses. Disponen de una tarjeta AME con un nombre de usuario para servicios médicos de tipo número provisional.

Dicho número debe ser utilizado para registrar a la persona vacunada en el SI Vaccin.

Si el profesional sanitario es pagado al acto, dicho número debe ser utilizado para la facturación.

LaS PERSONaS ReSIDeNTes EN FRANCia O LoS FRANceSes DEL exTRANjERo que no estén incluidas en las SITUAcIONeS descritas PReCeDEntemente

Para beneficiarse de la vacunación, dichas personas deben presentar:

 • O una tarjeta profesional o un certificado de una organización internacional para las organizaciones internacionales que dispongan de un acuerdo de exención y que no tengan la tarjeta sanitaria.Las personas que trabajen en una organización internacional, así como sus derecho habientes y las personas jubiladas no son normalmente cubiertas por la seguridad social francesa, en aplicación de acuerdos internacionales. Sin embargo, si residen en Francia, pueden vacunarse. Deberán presentar un justificativo que demuestre que trabajan en tal organización internacional (de tipo tarjeta profesional) o un certificado de su empleador que justifique que están jubilados o son derecho habientes de una persona que trabaja en una organización internacional;
 • O un pasaporte diplomático o un certificado de residencia especial que les muestra como parte del cuerpo diplomático; 
 • O un certificado de la Caja de Franceses del Extranjero (CFE):Los franceses dependientes de la CFE que no disponen de tarjeta sanitaria podrán acceder a la vacunación con su certificado;
 • O un carnet de identidad o un pasaporte francés.Los franceses del extranjero que no residan en Francia deberían vacunarse en su país de residencia. Sin embargo, si se encuentran en territorio francés podrán acceder a la vacunación si cumplen con los criterios de prioridad y con la condición de presentar un justificativo de identidad (carnet de identidad francés o pasaporte francés). Asimismo, los franceses residentes en Francia pero que no disponen de derechos médicos, podrán acceder a la vacunación.

Las personas extranjeras residentes en Francia y sin derecho al seguro médico podrán asimismo acceder a la vacunación en las mismas condiciones que las personas mencionadas previamente.

Serán registrados en el SI vaccin vía un nombre de usuario de urgencia. Si el pago del profesional sanitario se efectúa al acto, la facturación se realizará sobre un NIR ficticio. Un número ficticio distinto debe aplicarse para las personas dependientes de la CFE para poder refacturar a la caja.

Están, por lo tanto, excluidas de la vacunación y de su pago por el seguro médico, las personas extranjeras que no residiendo en Francia están temporalmente en el territorio.

Así pues, las tarjetas europeas de seguro médico (CEAM) no podrán servir de justificativo a las personas de otros países de la UE para beneficiarse de la vacunación.

Navigation de l’article